Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Ursynów > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut

Statut

  Drukuj
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy, zwane dalej "Biurem" działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.);
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
§ 2

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, za wyjątkiem szkół i placówek obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Siedzibą Biura jest Warszawa.

§ 4

Obszarem działania Biura jest Dzielnica Ursynów miasta stołecznego Warszawy, zwana dalej "Dzielnicą".

§ 5

Czynności nadzoru nad działalnością; Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

Rozdział II

Zadania i zakres działania Biura
§ 6

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w § 2 statutu, a w szczególności:

 1. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych;
 2. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 3. prowadzenie finansowania oraz rozliczeń finansowych konserwacji i remontów budynków obsługiwanych szkół i placówek;
 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych stanowiących mienie szkoły lub placówki, w układzie wg placówek oraz osób materialnie odpowiedzialnych, zgodnie z postanowieniami przepisów o rachunkowości;
 5. opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu dzielnicowego załącznika do budżetu miasta stołecznego Warszawy w dziale "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza", zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków obsługiwanych placówek;
 6. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej, statystycznej oraz wynagrodzeń;
 7. przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz dla zakładów budżetowych;
 8. prowadzenie imiennej ewidencji emerytów i rencistów szkół i placówek objętych scentralizowaną opieką socjalną;
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.);
 10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego nauczycieli (według porozumień zawartych z poszczególnymi placówkami);
 11. prowadzenie gospodarki finansowej i sprawozdawczości ewidencji wydatków osobowych i socjalnych;
 12. obsługa finansowa mieszkań służbowych;
 13. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 14. rozliczanie finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych;
 15. prowadzenie instruktażu w stosunku do pracowników szkół i placówek Dzielnicy;
 16. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach;
 17. zaopatrywanie szkół i placówek w druki ścisłego zarachowania;
 18. prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników oraz dokumentów finansowo-księgowych;
 19. prowadzenie kasy;
 20. zapewnienie obsługi prawnej spraw finansowych realizowanych przez szkoły i placówki;
 21. inne zadania obsługi finansowo-księgowej.
§ 7

Biuro może prowadzić obsługę finansowo-księgową innych jednostek lub zakładów budżetowych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy.

§ 8

Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami placówek obsługiwanych przez Biuro.

Biuro wykonując zadania współpracuje z jednostką pomocniczą m.st. Warszawy - Dzielnicą Ursynów na rzecz zapewnienia prawidłowości i sprawności obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych.

Rozdział III

Organizacja Biura
§ 9
 1. Biurem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
 4. >Dyrektora Biura zatrudnia Prezydent m.st. Warszawy spośód kandydatów przedstawionych przez Zarząd Dzielnicy.
§ 10
 1. Główny księgowy Biura jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Biura.
 2. >Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura po zasięgnięciu opinii Głównego Księgowego Dzielnicy.
§ 11
 1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
 2. >Regulamin ustala Dyrektor Biura po zasięgnięciu opinii Zarządu Dzielnicy.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biura
§ 12
 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 2. Biuro finansowane jest z budżetu jednostki pomocniczej m.st. Warszawy - Dzielnicy Ursynów ze środków określonych w dzielnicowym załączniku do budżetu miasta stołecznego Warszawy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
 4. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 13

Biuro prowadzi obsługę finansową Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 14

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 15

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16

Biuro używa pieczęci o treści: "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy".

§ 17

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 
 
Wprowadził BZMW/awloskowicz 13-08-2008
Aktualizujący bzmw/awloskowicz 27-08-2008
Zatwierdzający Alicja Sujkowska-Szkup 28-08-2008
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-08-2008
Liczba odwiedzin: 2467
Rejestr zmian